Research

LIke ThisLIke ThisLIke This

2013


Liang G, Zhang Y.
Cell Res. (2013), Volume: 23, Issue: 1, Pages: 49-69.

Jiang W, Wang J, Zhang Y.
Cell Res. (2013), Volume: 23, Issue: 1, Pages: 122-30.

Yamaguchi S, Hong K, Liu R, Inoue A, Shen L, Zhang K, Zhang Y.
Cell Res. (2013).

He, J., Shen, L., Wan, M., Taranova, O., Wu, H., and Zhang, Y.
Nat Cell Biol. (2013).

Shen, L., Zhang, Y.
Cell Biology (2013), Volume: 25, Pages: 373-384.

Shen, L.*, Wu, H.*†, Diep, D., Yamaguchi, S., D'Alessio, A., Fung, H., Zhang, K., and Zhang, Y.
Cell (2013), Volume: 153, Pages: 692-706.

Lin, F., Shen, L., Jang, C., Falnes, P., and Zhang, Y.
PLoS Genetics (2013), Volume: 9, Issue: e1003516.

Jiang, W., Zhang, D., Bursac, N., Zhang, Y.
Stem Cell Reports (2013), Volume: 1, Pages: 46-52.

Liang, G., Zhang, Y.
Cell Stem Cell (2013), Volume: 13, Pages: 149-59.

Ran, F.A., Hsu, P.D., Lin, C.Y., Gootenberg, J.S., Konermann, S., Trevino, A.E., Scott, D.A., Inoue, A., Matoba, S., Zhang, Y., Zhang, F.
Cell (2013), Volume: 154, Pages: 1380-1389.

Cheng, J., Guo, S., Chen, S., Mastriano, S. J., Liu, C., D’Alessio, A. C., et al.
Cell Reports (2013), Volume: 5, Pages: 471-481.

Kohli, R.M., Zhang, Y.
Nature (2013), Volume: 502, Pages: 472-479.

Yamaguchi, S., Shen, L., Liu, Y., Sendler, D., and Zhang, Y.
Nature (2013), Volume: 504, Pages: 460-464.

LIke ThisLIke ThisLIke This
Close