EDUCATION

Medical School

  • Northwestern University Dental School , 1990 , Chicago , IL

Internship

  • Boston Children's Hospital , 1991 , Boston , MA

Residency

  • Boston Children's Hospital , 1992 , Boston , MA

CERTIFICATIONS

  • American Board of Pediatric Dentistry